1. interpetakademi.com
 2. Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, KORUNMASI VE PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

INTERPET PETROL TECHİZAT SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. olarak kişisel verilerinizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, Şirket olarak hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirketimiz ile ilişkili tüm kişilere ait her türlü kişisel verilerin öncelikle Anayasa sonrasında ise 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, INTERPET PETROL TECHİZAT SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede, farklı kanallar ve hukuki sebepler çerçevesinde elde edilmekte, kaydetme, saklama gibi süreçler çerçevesinde işlenmekte, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere devredilmekte, söz konusu verilerin güvenliği ve yetkisiz kişilerin erişiminin engellenmesi konusunda her türlü idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

1) İşlenecek Veriler

Şirketimizden sınav hizmeti alacak sizinle ilgili olarak adı-soyadı, Tc kimlik bilgisi, adres, telefon numarası, e-posta, medeni ve aile durumuna ilişkin bilgiler, … ders notları, meslek ve eğitim durumu bilgileriniz, çalıştığınız yer, nüfus bilgileriniz…, ile sizinle imzalanan sözleşme kapsamında sunulacak hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için gerekli olabilecek diğer bilgileri toplamaktayız.

2) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlarda INTERPET PETROL TECHİZAT SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ ilgili birimleri, ofisleri, internet sitelerimiz, internet uygulamaları, mobil uygulamalar yolu ile toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, yukarıdaki kanallar vasıtası ile Şirketimizce sunduğumuz sınav ve diğer hizmetler ile ticari faaliyetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimiz sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir.

Bu kapsamda sizlerin kişisel verileri;

 • kanunen alınmasının zorunlu olması,
 • bir sözleşmenin kurulması ya da ifası ile doğrudan doğruya ilişkili olması,
 • hukuken tabi olduğumuz yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • bir hakkın tesisi, söz konusu hakkın kullanılması ya da korunması açısından zorunlu olması ya da,
 • Kişisel verilerinize ilişkin hak ve özgürlüklerinizi zedelemeyecek şekilde INTERPET PETROL TECHİZAT SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ lehine hukuken tanınan meşru bir menfaatin varlığı, şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 3 üncü maddesinde belirtilen gerekçeler ile işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
3) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, INTERPET PETROL TECHİZAT SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ tarafından verilen sınav ve diğer hizmetler ile İşletmemiz tarafından yapılabilecek farklı ticari faaliyetler ve sözleşmelerle ilgili hizmet verebilmek, akdettiğiniz ve/veya akdedeceğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin
sağlanması, şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanabilmeniz için ilgili mevzuata uygun bir şekilde otomatik ya da otomatik olmayan yollarla işlenecektir.

4) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz tabi olduğumuz yasal düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uygun bir şekilde, Şirketimiz tarafından verilen hizmetler ve yapılan sözleşmeler çerçevesinde Bakanlıklar, Yargı Mercileri ve diğer yetkili kamu ve özel kurumlarla, verdiğimiz hizmetlerin devamını sağlamak veya devamı niteliğindeki hizmetlerin verilebilmesi amacı ile sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ya da tüzel kişilere, tedarikçilerimize, hukuk, mali ya da diğer danışmanlarımıza, denetçilere, hissedarlarımıza ve açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizi sadece Şirketimiz ile imzaladığınız sözleşme kapsamındaki hizmetlerin sunulması ile ilgili olan kişi ve taraflarla paylaşmaktayız.

6) Veri İşleme Süresi

Kişisel verileriniz tabi olunan yasal düzenlemelerde belirli bir sürenin öngörülmesi durumunda söz konusu süre ya da bu metinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek için gerekli olan süre boyunca kişisel verileriniz işlenebilecektir. Söz konusu yasal sürelerin ya da kişisel verilerinizin toplanma amaçların sona ermesi durumunda ise hukuken meşru bir sebep ve süre bulunmaması halinde bu veriler re’sen Şirketimiz tarafından silinecek, imha edilecek veya anonim hale getirilecektir. Kişisel verilerinizin silinmesi, imha edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin başvuru hakkınız, aşağıda yer verildiği üzere, saklıdır.

7) Verilerin Güvenliği İçin Alınan Tedbirler

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemek ve yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini önlemek amacıyla şifreleme, fiziki güvenlik önlemleri, yetki hiyerarşisinin kurgulanması gibi gerekli güvenlik önlemleri tanımlanmış ve bu verilere erişimi olan personelin kanuna aykırı olarak başkasına açıklamaması ve işleme alanı dışında kullanmaması amacıyla gizlilik sözleşmesi imzalanması gibi gerekli idari ve teknik tedbirler alınmıştır.

8) Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak her zaman;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, hakkına sahipsiniz.

Yukarıda yer verilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Kişisel veri sahipleri, yukarıda yer verilen haklarına ilişkin taleplerini; kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle birlikte yazılı olarak Tavukçu Yolu Caddesi, Anıl Sokak No:3 Ümraniye-Yukarı Dudullu, 34775 İSTANBUL / TÜRKİYE adresine ıslak imzalı olarak posta yoluyla veya info@interpet.com.tr e-posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına, noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.